Volg Goodflooring via Facebook Volg Goodflooring via Twitter

TEL 0162 - 40 63 70

Goodflooring
 • Goodflooring

 • Goodflooring

 • Goodflooring

 • Goodflooring

 • Een ruime showroom
  met PVC,
  PVC-click,
  Laminaat
 • Particulieren
  én bedrijven
  kiezen voor
  Goodflooring
 • Geopend op zaterdag
  van 11:00 - 16:00 uur
 • Door de week
  geopend op afspraak
  Bel 0162 - 40 63 70
 • Home
 • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Leverings– en Betalingsvoorwaarden van Luxury Afbouw Groothandel B.V. Goodflooring te Raamsdonksveer

Artikel 1- Algemene begripsbepalingen

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: Een natuurlijk persoon, dan wel een rechtspersoon die van LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL goederen afneemt.

LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL: LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL BV, gevestigd te Raamsdonksveer.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele andersluidende inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever van toepassing op alle overeenkomsten van LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien en voor zover LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL ten behoeve van de levering van goederen derden inschakelt, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen.
Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn
of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL en de opdrachtgever zullen in overleg treden over de inhoud van de nieuwe bepalingen ter vervanging van de door nietigheid c.q. vernietiging getroffen bepalingen.

Artikel 3 – Offertes, prijzen en totstandkoming der overeenkomst

1.      Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.      De overeenkomst tussen partijen komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL van de order aan de opdrachtgever.

3.      Wijzigingen van en aanvullingen op een bestaande overeenkomst kunnen partijen slechts binden nadat deze wijzigingen en/of aanvullingen door LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 – Duur en einde overeenkomst

1.      De overeenkomst vangt aan en eindigt op de in de schriftelijke bevestiging   genoemde data.

2.      De overeenkomst kan tussentijds zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist per aangetekende brief door LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL
worden beëindigd, indien:

1. de opdrachtgever de verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden en/of de nadere overeenkomst niet nakomt.

2. de opdrachtgever met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven.

3. de opdrachtgever is overleden cq haar rechtspersoonlijkheid verliest.

4. de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement komt te verkeren, dan wel aangifte doet als bedoeld in artikel 1 van de Faillissementswet, dan wel een schuldsaneringsregeling als bedoeld in artikel 284 e.v. van de Faillissementswet van toepassing is verklaard.
5. op het vermogen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel de opdrachtgever op andere wijze geacht wordt niet in staat te zijn de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, na te kunnen komen.

Artikel 5  Aflevering, eigendomsvoorbehoud en pandrecht

1.      De levertijd vangt aan op de dag als vermeld in de schriftelijke bevestiging en eindigt op de daarin genoemde leveringsdatum en vindt plaats op de wijze zoals in de schriftelijke bevestiging is aangegeven.

2.      Indien LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL constateert dat de overeengekomen leveringsdatum niet kan worden gehaald treedt zij in overleg met de opdrachtgever om een nieuwe leveringsdatum overeen te komen.

3.      De eigendom van de geleverde zaken wordt door LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en eventueel verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.

4.      Het staat de opdrachtgever niet vrij zonder schriftelijke toestemming van LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel te bezwaren.

5.      De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL de zaken aan LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL of aan de door LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden ten einde de zaken mee te nemen.

6.      LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL verschaft overeenkomstig het gestelde onder lid 3 aan de opdrachtgever het eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL ten behoeve van andere aanspraken die LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL op de opdrachtgever heeft. De opdrachtgever zal op eerste verzoek van LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

Artikel 6 – Uitvoering van de werkzaamheden en garantie

1.      LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de opdracht­gever naar beste weten en kunnen en verricht haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen.

2.      LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken. LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL is niet gehouden tot garantie die verder strekt dan tot hetgeen aan garantie door de fabrikant van de door LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL geleverde zaken wordt verleend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.      LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL behoudt zich het recht voor bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, indien hij dit nodig of gewenst acht.

Artikel 7  – Betaling, rente en kosten

1.      De opdrachtgever dient het totaal bedrag van de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij een afwijkende betalingstermijn wordt overeengekomen.

2.      De opdrachtgever is gerechtigd 2 % korting in mindering op de factuur te brengen, indien en voor zover de betaling van het gefactureerde bedrag minus 2% binnen 8 dagen na factuurdatum plaatsvindt.

3.      De opdrachtgever is niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met  welke vordering dan ook.

4.      Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst overeenkomstig artikel 4 lid 2 wordt geen restitutie verleend. Eventueel nog niet betaalde termijnen van de overeengekomen prijs zijn bij beëindiging conform artikel 4 lid 2 terstond opeisbaar en verschuldigd.

5.      Indien het factuurbedrag niet is betaald op de in lid 1 nader overeengekomen  datum, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal de   opdrachtgever schriftelijk worden aangemaand de schuld, verhoogd met   wettelijke rente vanaf de datum waarop het bedrag verschuldigd is geworden,  binnen 10 dagen na de datum van de aanmaning te voldoen.

6.      Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL en/of het door LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL ingeschakelde incassobureau dan wel de gerechtsdeurwaarder worden gemaakt in verband met incasso van achterstallige betalingen en de daarop betrekking hebbende wettelijke rente komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % van de in totaal door de opdrachtgever verschuldigde som met een minimum van 70,-Euro.

Artikel 8  reclame

1.      Reclames dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de opdrachtgever de zaken conform de specificaties in de overeenkomst correct heeft afgeleverd.

2.      Reclames geven aan de opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

3.      Indien een reclame door LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL gegrond wordt bevonden, heeft LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL het recht te hare keuze:
a: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
b: het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te
repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL worden afgegeven;
c: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de opdrachtgever betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

4.      Eventuele terugzending van zaken aan of van de opdrachtgever geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever. LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en slechts wanneer deze zaken aan het door LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL deze zaken aan de opdrachtgever afleverde.

Artikel 9 – Overmacht en annulering

1.      Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid waarmee partijen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening konden houden en  ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet kan worden verlangd, door oorzaken buiten de schuld- of risicosfeer van één der partijen ontstaan, zoals oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen, niet of niet tijdig levering van goederen en diensten door derden, werkstaking, blokkades, bedrijfsstoring (bijvoorbeeld door brand, het verloren gaan van gegevens, ongeval, epidemieën e.d.)

2.      Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van partijen niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In geen geval zal LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL gehouden zijn tot het vergoeden van door de opdrachtgever geleden schade in geval van overmacht.

3.      Indien de overeenkomst in geval van overmacht tussentijds door LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL is beëindigd, is door de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de overeenge­komen vergoeding verschuldigd als met de stand der uitgevoer­de werkzaam­he­den overeenkomt.

4.      Indien de opdrachtgever zijn order alsnog geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, dan behoeft dit de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL. Alsdan is de opdrachtgever gehouden alle met het oog op de uitvoering door LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL reeds gemaakte kosten van voorbereiding, materiaal, loonkosten  etc. te vergoeden, te vermeerderen met een schadeloosstelling van 10 % van de overeengekomen prijs.

Artikel  10 – Aansprakelijkheid

1.      LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden directe schade die het gevolg is van een  toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt.

Artikel 11 –  Geheimhouding

LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL  en de opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL of de opdrachtgever als zodanig schriftelijk is medegedeeld of als dit uit de aard van de informatie voorvloeit.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

Op alle door LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL gedane aanbiedingen en/of offertes dan wel leveringen, hoe ook genaamd, alsmede op alle met LUXURY AFBOUW GROOTHANDEL gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 • pvc vloeren  

  Kom naar de showroom en zie uw vloer in het groot!

 • Wat zeggen onze klanten over Goodflooring PVC vloeren?

  Jaren eerder moeten doen. PVC vloer is onderhoudsvriendelijk, warm en duurdere uitstraling dan plavuizen. Zeer geschikt voor vloerverwarming!

  Fam. van Kooij

  Een geweldige PVC vloer, zowel in gang als slaapkamer. Super het beste van de vloeren welke we ooit aangeschaft hebben. Een ECHTE aanrader!

  Fam. Dekker

  Wij zijn uiterst tevreden over onze PVC vloer. Wij hebben de uitvoering steigerdelen gekocht. De legger heeft uitstekend werk geleverd, keurig gelegd!

  Fam. Schouwen

Goodflooring

De Boedingen 3
4906 BA Oosterhout

Spoorweide 1
5133 NE Riel
info@goodflooring.nl

Algemene voorwaarden

Over Goodflooring

Goodflooring staat voor de allerbeste PVC vloeren. Prachtige vloeren, met oog voor detail, kleuren die u zoekt, en de sfeer die u wenst (zakelijk, intiem, warm, creatief, gastvrij, uitnodigend). Allemaal gebaseerd op natuurlijke materialen zoals diverse soorten hout, steen en metaal.